Contact : 02-6640488 logo
  • slider-image

Cloudlinux

เนื่องจากการใช้งานเว็บโฮสติ้งเป็นการ แบ่งพื้นที่ให้แต่ละเว็บไซด์เข้ามาใช้งานสำหรับเชิฟเวอร์ 1 เครื่อง ชึ่งมีเว็บไซด์จำนวนมากเข้ามาแชร์ resource เช่น cpu และ memory ร่วมกัน ผู้ใช้งานในแต่ละเว็บไซด์มีการใช้งานไม่เท่ากัน เว็บๆเดียวที่มี traffic มากๆ หรือใช้ script ที่ใช้ resource มากๆ หรือถูกโจมตีชึ่งมีผลต่อ website อื่นๆที่อยู่ในเชิฟเวอร์เดียวกัน สามารถทำให้เชิฟเวอร์ หรือทำให้เว็บไซด์อื่นๆที่อยู่ในเชิฟเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น Cloudlinux ช่วยแก้ปัญหานี้โดยช่วยจำกัด resource การใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานไม่ให้ใช้ resource ของ cpu และ memory เกินจนเกินไปจนไม่สามารถให้ server ทำงานต่อไปได้ ผู้ใช้งานจะทำงานแยกอิสระต่อกันชึ่งไม่มีผลต่อผู้ใช้งานอื่นๆ ถ้าผู้ใช้งานที่ใช้ resource เกินกำหนดจะขึ้นข้อความ 503 error message จนกว่าการทำงานกลับสู่สภาวะปกติ ผู้ใช้งานจะถูกแยกจากกันอย่างอิสระไม่มีผลต่อกันโดยใช้เทคโนโลยี่ lightweight virtualized environments (LVE)

คุณสมบัติเด่นของ Cloudlinux

theme-on-stage